ВЪВЕДЕНИЕ

"МИТИ" ЕООД зачита правото на конфиденциалност и не разкриване на лични данни на всеки свой потребител. В следствие на което "МИТИ" ЕООД се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени чрез сайта си shop.tria.bg. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. С настоящото, "МИТИ" ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, представя по-долу принципите, които формират неговата политика на поверителност.

 

 Този документ съдържа Политиката за защита на личните данни и е неразделна част от Общите условия. В случай, че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате сайтовете на "МИТИ" ЕООД".

 

Shop.tria.bg е официалният електронен магазин на ТРИА СИТИ ЦЕНТЪР - Бургас, управляван от "МИТИ" ЕООД", и предлаганите марки в него.  Като администратор на лични данни shop.tria.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. "МИТИ" ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до shop.tria.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.

ЛИЧНИ ДАННИ

Ние зачитаме Вашите лични данни и искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни. Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем нуждите и интереси Ви с цел подобряване качеството на обслужването. Освен информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме
  информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията, която събираме, е посредством някои от следните начини:

Попълвани и изпращани от Вас форми

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

 • когато създавате профил на www.shop.tria.bg, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер, адрес и електронна поща.
 • когато закупувате артикули и стоки от нашите онлайн магазини Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер, адрес и електронна поща.

Данни, събирани чрез наблюдения

Наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни, ние също събираме информация за вас.

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите на партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook, Instagram, Google+ и други.

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Бисквитки

ТРИА СИТИ ЦЕНТЪР използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.

Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите

Обичайно, събираме следните данни:

o          Вашите имена;

o          Потребителско име;

o          Парола;

o          Мобилен телефон;

o          Адрес на електронна поща;

o          Град;

o          Адрес за физическа доставка

o          Данни за кореспонденция с Вас

o          Банкова / платежна информация

Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:

o          IP адреса, от който правите посещението;

o          Идентификатор на браузъра Ви;

o          Идентификатор на мобилното Ви устройството;

o          Не съдържащ лични данни Ваш идентификатор;

o          История на поведението Ви – посетени страници на сайта на ТРИА СИТИ ЦЕНТЪР, време прекарано на тях, закупени продукти и други;

o          Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;

o          Вашите търсения;

o          Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;

o          Вашите коментари.

За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:

o          Основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане;

o          Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;

o          Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.

Специални категории (чувствителни) данни


Дейността на ТРИА СИТИ ЦЕНТЪР и предоставените на сайтовете функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Цели на обработване информацията

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

 • нормално функциониране на сайтове ни
 • сключване и изпълнение на договор
 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме относно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Грижа за данните

Личните данни на Клиента се обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (UE.L Държавен вестник № 119, точка 1) (наричан също: "ОРЗД") и други приложими понастоящем правила, т.е. за целия период на обработване на данните - законовите клаузи относно защитата на личните данни. Лични данни означава информация относно определено или възможно за определяне физическо лице (наричано по-долу: "Лични данни"). Възможно за определяне физическо лице е лице, което може да бъде пряко или косвено определено, по-специално въз основа на идентификатор като лице, идентификационен номер, данни за местоположение, интернет идентификатор или един или повече конкретни фактори, определящи физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на едно физическо лица.

Достъп до информация

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на "МИТИ" ЕООД, и/или други потребители.

Ние понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица - Партньори на "МИТИ" ЕООД, включително и на такива трети лица, намиращи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на МИТИ" ЕООД като Спедиторски и куриерски фирми. Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

Вашите права

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

o          Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

o          Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

o          Право на достъп до личните Ви данни;

o          Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

o          Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

o          Правото на преносимост на данните;

o          Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

o          Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"МИТИ" ЕООД си запазва правото да прави промени по всяко време в нашата Политика за личните данни чрез публикуване на променините условия на Сайта. Не забравяйте да преглеждате раздела редовно, тъй като вашия достъп или използването на Сайта, след като дадена променена Политика за личните данни е публикувана, ще се счита, че има вашето съгласие с Политика за личните данни във версията, публикувана на Сайта към момента на съответното ви посещение.