УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.shop.tria.bg, наричан по-надолу за краткост “САЙТЪТ”, преди да използвате тези САЙТ. 

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Чрез “САЙТЪТ”,, “МИТИ” ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Бургас, ул. „Сердика“ №2А, ЕИК: 147049628, предлага определени стоки за продажба.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между “МИТИ” ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТА, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

-отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТА и

-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТА.

Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в САЙТА, Вие следва да изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на САЙТА.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.

 

II. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4. САЙТЪТ предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от САЙТА. Той Ви предоставя богат избор на реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 

III. ПРЕДЛАГАНИ  СТОКИ

Чл.5 (1) САЙТЪТ съдържат оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. Можете да пазарувате от САЙТА като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл. 7. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. 

 (2) САЙТА Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура.

(3) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

 В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТА има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.

(4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

(5) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "ПРОФИЛ". Aдрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел "Количка".

 

V. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 8 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Количка”.

(2) Добавянето на определена стока в „Количката” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА”.

(3) За да прегледа продуктите в „Количката” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КОЛИЧКА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на САЙТА.

Чл. 9. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на САЙТА.

(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ” в секцията „КОЛИЧКА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*).ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към  предишен раздел от заявката като натисне бутон „Обратно към количката”, намиращ се от дясната страна на наименованието на раздела.

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Количката” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

Чл. 10. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА“.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “МИТИ” ЕООД съгласно условията, посочени в заявката,

Чл. 11.  В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на “МИТИ” ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на зявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност. 

 

VI. ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 12. “МИТИ” ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 14. Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирми СПИДИ.

Чл. 15. Доставката на територията на Република България е безплатна за поръчки на обща стойност над 60 (сто и петдесет) лева. За поръчки под тази стойност доставката се заплаща в рамките на 5 лв.Чл.16. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (два) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.

Чл. 17. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл. 18. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и “МИТИ” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

 

VIII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 19. “МИТИ” ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

IX. OТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА  СТОКА

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да  върне тази стока само в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. Ако доставената стока е с недостатъци;

3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;

4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;

5. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на “МИТИ” ЕООД.

Чл. 21. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на “МИТИ” ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 25-28 от тези Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Чл. 22. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до “МИТИ” ЕООД посредством системата за целта, която може да бъде намерена в секция „РЕКЛАМАЦИЯ“.

Чл. 23. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за връщане и замяна за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на “МИТИ” ЕООД при условие че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл. 24. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2) “МИТИ” ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на “МИТИ” ЕООД – office@tria.bg или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр. Бургас, ул. „Сердика“ №2А.

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2.

 Чл. 25. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и  ”МИТИ” ЕООД договор, “МИТИ” ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от “МИТИ” ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира “МИТИ” ЕООД за неговото решение за отказ от договора. “МИТИ” ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) “МИТИ” ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от “МИТИ” ЕООД.

(3) “МИТИ” ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 (4) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на “МИТИ” ЕООД или на гр. Бургас, ул. „Сердика“ №2А, България без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал “МИТИ” ЕООД за отказа си от договора.
 Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

Чл. 26. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. Чл. 27. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 Чл. 27. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 28. Връщане и замяна на бельо и бански не се извършва. 

X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 28. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

2. С банкова карта.

 

XI. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИНИ

Чл. 29. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители “МИТИ” ЕООД  и/или на неговите партньори и доставчици.

(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – “МИТИ” ЕООД  и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТОВЕТЕ ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Чл. 30. Новините в тези САЙТОВЕ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на “МИТИ” ЕООД, е непозволено.

 

XII. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 31.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на “МИТИ” ЕООД и/или на трети лица.

 

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

Чл. 32. (1) “МИТИ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

(2) САЙТОВЕТЕ гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

(3) “МИТИ” ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 33. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “МИТИ” ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл. 34. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на “МИТИ” ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

 

XIV. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 35. “МИТИ” ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 36. “МИТИ” ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

Чл. 37. “МИТИ” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

Чл. 38. “МИТИ” ЕООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

 

XV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39. (1) “МИТИ” ЕООД си запазва правото да прави промени по всяко време в Общите условия. Не забравяйте да преглеждате раздела редовно, тъй като вашия достъп или използването на САЙТА, след като дадена промяна в Общите условия е публикувана, ще се счита, че има вашето съгласие с Общите условия във версията, публикувана на САЙТА към момента на съответното ви посещение.

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на САЙТА, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.

 

XVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 40. По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТОВЕТЕ като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на САЙТОВЕТЕ (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 15.12.2014 г. на Общото събрание на “МИТИ” ЕООД.

Чл. 42. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.